Poniżej znajdą Państwo wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez serwis internetowy https://tmtechnologie.pl (dalej Serwis).

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest TM Technologie sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy 355 (32-084), zarejestrowana pod nr. KRS 0000144891 przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, NIP 6772203278, REGON 356588026 (dalej Administrator).
Jak skontaktować się z Administratorem? We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem na ww. adres siedziby lub poprzez e-mail: rodo@tmtechnologie.pl
W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe? Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa. Informacje uzyskujemy poprzez kontakt z nami za pomocą danych ujawnionych w Serwisie, funkcjonalności czat oferowanej przez Serwis lub poprzez pliki cookies.
Jaki jest zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych za pomocą Serwisu?
1. W przypadku kontaktu z Administratorem za pomocą Serwisu lub danych kontaktowych podanych w Serwisie, Administrator przetwarza dane podane przez Państwa w celu nawiązania kontaktu, w tym adres do korespondencji, adres e-mail lub nr telefonu, treść zadanego pytania lub poruszonego zagadnienia oraz opcjonalnie imię i nazwisko oraz informacje dotyczące Państwa stanowiska.
2. W przypadku zamówienia katalogu, Administrator przetwarza dane podane w formularzu zamówienia, tj.: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, adres firmy.
3. W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie informacji marketingowej za pomocą poczty elektronicznej, m.in. newsletter, Administrator przetwarza w tym celu adres e-mail.
4. W związku ze stosowaniem plików cookies do celów statystycznych, Administrator może przetwarzać następujące dane: adres IP, długość trwania danej sesji, częstość odwiedzania serwisu.
Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?
Cel przetwarzania Podstawa prawna
Udzielenie odpowiedzi osobie, która nawiązała z Administratorem kontakt Prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest nawiązanie kontaktu z potencjalnymi klientami, gdy zwrócą się oni do niego o informację na temat usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Zawarcie i wykonanie umowy – w przypadku gdy są Państwo stroną umowy. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Zapewnienie kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego Państwo wstępują oraz utrzymania kontaktów biznesowych. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Wysyłka treści marketingowych w postaci newslettera (zawierającego w szczególności informacje dotyczące firmy, nowych produktów, aktualnej oferty) pocztą elektroniczną. Dobrowolnie wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Prowadzenie działań marketingu bezpośredniego. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Zbieranie informacji o statystykach ruchu w serwisie. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Czy dane osobowe są profilowane? Nie, nie profilujemy Państwa danych osobowych.
Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych? Odbiorcami danych osobowych jest upoważniony personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (w szczególności dostawcy usług IT i wsparcia technicznego, firmy księgowe, firmy doradcze, kancelarie prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać spoczywające na nich zadania. Dane mogą zostać udostępnione także: firmom kurierskim lub podmiotom prowadzącym działalność pocztową, bankom, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów.
Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? Z uwagi na to, że Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z przekazywaniem danych poza EOG Administrator zadbał o to, aby korzystać wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z uczestnictwa dostawców w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
Przez jaki czas przetwarzane będą Państwa dane osobowe? Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym: a) dane przetwarzane na podstawie umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminu ewentualnych roszczeń; b) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych; c) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji na temat produktów i usług Administratora, w przypadku jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dla potrzeb zapewnienia rozliczalności Administratora.
Czy podanie Państwa danych osobowych jest Państwa obowiązkiem? Nie, podają Państwo dane dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do: - korzystania z Serwisu, - zamówienia katalogu, - odpowiedzi na Państwa zapytanie lub poruszone przez Państwa zagadnienie, - wysłania zamówionej przez Państwa informacji handlowej.
Jakie prawa Państwu przysługują? Mają Państwo prawo do: - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie danych lub odbywa się na podstawie zgody), - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pliki cookies Serwis korzysta z tzw. plików cookies, które przetwarzają dla celów statystycznych Państwa dane osobowe. Serwis korzysta z plików cookies oferowanych przez usługę Google Analitycs firmy Google. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Użyte definicje RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.