1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego, zlokalizowanego pod adresem https://tmtechnologie.pl (zwany dalej "Serwisem"), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet (zwani dalej "Użytkownikami" lub osobno "Użytkownikiem").

  2. Usługa świadczona jest przez TM Technologie sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy 355 (32-084), zarejestrowana pod nr. KRS 0000144891 przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 6772203278, REGON 356588026 (zwany dalej "Usługodawcą").

  3. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123, 730 z późn. zm.).

 2. Usługa i korzystanie z usługi
  1. Świadczona usługa polega na udostępnieniu użytkownikom końcowym sieci Internet zawartości, w tym wpisów i innych treści związanych z produktami Usługodawcy takich jak m. in.:

   • a) Certyfikaty CNBOP, EAC, ENEC05, ENEC12 PZH, KITEMARK;

   • b) Deklaracje zgodności;

   • c) Instrukcje obsługi oraz montażu;

   • d) Specyfikacje urządzeń.

  2. Serwis przewiduje również możliwość pobierania niektórych treści przez Użytkowników w formacie pliku pdf.

  3. Usługa dostępna jest dla Użytkowników końcowych sieci Internet.

  4. Serwis daje również możliwość porozumiewania się z Użytkownikiem przez czat, który jest przeznaczony do komunikacji tylko i wyłącznie dotyczącej produktów i usług Usługodawcy.

  5. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, co nie wyłącza możliwości wprowadzenia do niego odpłatności pewnych dodatkowych usług płatnych, świadczonych przez Usługodawcę lub osoby trzecie lub usług wymagających podania danych kontaktowych Użytkownika takich jak adres e-mail lub nr telefonu, przy czym Użytkownik każdorazowo otrzymuje w tym zakresie stosowną informację, umożliwiającą mu podjęcie świadomej decyzji o korzystaniu z usług płatnych lub wymagających podania danych kontaktowych.

  6. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac, OS, Linux lub podobny) oraz najnowsze wersje popularnych przeglądarek internetowych (tj. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), obsługujących Java Script.

  7. W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym użytkownika mogą być instalowane pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę w celach statystycznych. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczenie plików cookies na urządzeniu końcowym. Urządzenia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki stron internetowych bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika lub osoby, o której mowa w ust. 3.6. Regulaminu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawienia przeglądarki stron internetowych. Ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Dodatkowe informacje zawarte są w Polityce prywatności.

 3. Dane osobowe
  1. W momencie akceptacji Regulaminu Użytkownik wyrażą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę.

  2. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Użytkownika jest Usługodawca. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownik znajdzie w Polityce prywatności.

 4. Odpowiedzialność

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  2. Treści zawarte w serwisie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne, wyczerpujące, dokładne i aktualne.

  3. W celu zagwarantowania kompletności, dokładności i aktualności umieszczanych w Serwisie informacji należy przede wszystkim skontaktować się z Usługodawcą.

  4. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.

 5. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane:

   • a) na piśmie, na adres: TM Technologie sp. z o.o., Morawica 355, 32-084 Morawica;

   • b) telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 12 444 60 60 wew. 28

   • c) za pomocą funkcjonalności czat, dostępnej na naszym serwisie.

  2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko oraz opcjonalnie: adres korespondencyjny lub adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Jeśli reklamacja składana jest drogą telefoniczną, to należy również podać nr telefonu.

  3. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 5.4 poniżej.

  4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną - w zależności od danych kontaktowych podanych przez Użytkownika, przy czym domyślnym sposobem komunikacji jest poczta elektroniczna.

  5. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 114 z późn. zm.) może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL .

  6. Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, 1467, 1499, 1544, 1629, 1637, 1693, 2385, 2432, z 2019 r. poz. 55, 60, 1043 z późn. zm.).

 6. Zmiana regulaminu lub dostęp do regulaminu
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Usługodawcy, a także w celu usprawnienia świadczenia usługi, poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie w Serwisie wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji w Serwisie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), jeśli został wcześniej podany w przypadkach, o których mowa w ust. 2.5. Regulaminu, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionego Regulaminu.

  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

  3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.tmtechnologie.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej Usługi następuje przez przesłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej, jeśli takowy został wcześniej podany w przypadkach opisanych w ust. 2.5. Regulaminu.

 7. Postanowienia końcowe
  1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

  2. Informacje zamieszczone w serwisie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i korzystanie z treści i informacji, również we fragmentach, jest dozwolone (z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku) jedynie po uzyskaniu zezwolenia Usługodawcy. Treść i struktura strony internetowej chronione są prawem autorskim.